Algemene voorwaarden   (Klik hier voor download)

Ledpro Europe BV en Ledpro EZ,  verder te noemen Ledpro,  geeft u kennis van onze hieronder genoemde Algemene Voorwaarden welke op elke transactie van Ledpro van toepassing zijn:

1 ALGEMEEN

Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Ledpro gedaan en op alle overeenkomsten met Ledpro, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van diensten gedaan door Ledpro. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide partijen, in gezamenlijke overeenstemming, uitdrukkelijk, schriftelijk hiervan is afgeweken. Een enkele verwijzing door de wederpartij naar inkoop- of andere voorwaarden wordt door Ledpro niet aanvaard.

2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen door Ledpro gedaan zijn vrijblijvend, tenzij zij een geldigheidstermijn bevatten. Mondeling of schriftelijk geplaatste orders worden schriftelijk bevestigd (per mail of fax) door Ledpro en Ledpro is slechts na deze schriftelijke bevestiging gebonden. Koper is gerechtigd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bevestiging bezwaar aan te tekenen. Na deze periode zal de bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn.

2.2 Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van Ledpro gedaan, zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk door de directie van Ledpro zijn bevestigd.

2.3 Gegevens in drukwerken of digitale documenten die door Ledpro zijn verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht door Ledpro worden gewijzigd.

3 PRIJZEN

3.1. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen exclusief BTW in Euro's.

3.2 De door Ledpro genoemde offertes zijn gebaseerd op de ten tijde van de offertedatum geldende monetaire verhoudingen van binnen en buitenlandse valuta's, loonkosten, inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen en subsidies e.d. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft Ledpro het recht die verhogingen naar redelijkheid aan de koper door te berekenen.

3.3 Indien de overeengekomen uiterste datum van levering wordt overschreden zullen prijsverhogingen die plaatsvinden na deze datum niet worden doorberekend tenzij de vertraagde levering gelegen is in omstandigheden buiten de schuld van Ledpro.

3.4 Is er tussen Ledpro en koper een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de Nederlandse gulden en/of de Euro op de dag van aflevering.

3.5 Klanten die voorraadmateriaal binnen 72 uur af fabriek Hillegom verzonden willen hebben krijgen hiertoe een spoedtoeslag van € 50,00

4 LEVERING

4.1 Levering geschiedt af magazijn (Ex Works) Ledpro, conform de ICC Incoterms 2010.

4.2 Zendingen met een nettowaarde boven de €20.000,- worden onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde, franco verzonden binnen Nederland. Bij bedragen van € 20.000,- of minder worden de vrachtkosten doorberekend aan de ontvanger.

4.3 Leveringstermijnen worden per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen in overeenstemming met artikel 2 en door koper aan Ledpro de door Ledpro gestuurde opdrachtbevestiging is geaccordeerd per mail.

4.4 Ledpro behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al of niet nakomen geen effect zal hebben op de totale overeenkomst, behoudens het in artikel 6 en 7 bepaalde.

4.5 De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig ter beschikking staan, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

4.6 Opgegeven leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn - door welke oorzaak ook - geeft koper slechts na behoorlijke, schriftelijk ingebrekestelling recht op het verrichten of doen verrichten van acties ter uitvoering van de overeenkomst, al dan niet met rechterlijke machtiging.

5 VERVOER

Indien de genoemde prijs inclusief transport is, kan Ledpro niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade tijdens het transport, tenzij zij dit ingevolge de overeengekomen leveringsconditie (Incoterm 2010) wel zou zijn.

6 BETALING

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s, zonder beroep op enige compensatie, bij een Nederlandse bank in Nederland.

6.2 In het geval van een 1e leverantie aan nieuwe afnemer of het ontbreken van dekking geldt een betalingsregeling van 50% voor de levering van de goederen op basis van een eerste termijn factuur en het restant te betalen binnen 14 dagen na de ontvangst van de tweede termijn factuur. Deze regeling geldt tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Bij betaling binnen 5 werkdagen na factuurdatum kan 2% kredietbeperking worden afgetrokken indien deze door ons in rekening is gesteld en indien hiertoe vooraf in de offerte een afspraak is gemaakt.

6.4 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de koper geacht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 2,5% per maand of gedeelte van een maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten. Bovendien is Ledpro onverminderd de haar verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

6.5 De volledige koopsom zal in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn op een vastgestelde datum, of wanneer de koper failliet gaat, hem surseance van betaling verleend wordt of wanneer hij onder curatele gesteld is, wanneer er beslag gelegd is op zijn bezittingen, of in het geval van zijn overlijden voor zover dit een natuurlijk persoon is of in geval van liquidatie of opheffing van het bedrijf van koper.

6.6 Alle kosten, gemaakt door Ledpro als gevolg van de niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen de honoraria van door Ledpro voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 2.500,- te vermeerderen met B.T.W.

7 ZEKERHEIDSSTELLING

Ledpro is gerechtigd alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van koper te bedingen.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van Ledpro totdat al het aan haar ter zake van de levering van deze producten verschuldigde, de inningkosten en rente bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.

8.2 Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat het eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om de producten door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Ledpro haar eigendomsrecht kan effectueren.

8.3 Ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door Ledpro aan de koper ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven de uitsluitende eigendom van Ledpro, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder toestemming niet door de koper gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

8.4 Op alle door Ledpro gemaakte ontwerpen en voorstellen behoudt Ledpro zich het recht van volledige copyright voor. Slechts dan wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Ledpro, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, een derde machtigt tot het gebruik van deze ontwerpen is het voor deze derde mogelijk dit ontwerp voor eigen doeleinden te gebruiken.

8.5 Alle door Ledpro gemaakte of aangepast digitale files blijven te allen tijde volledig eigendom van Ledpro. Niets aan deze files mag worden aangepast, gewijzigd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder dat hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleen door Ledpro.

10 KWALITEIT

Leveringen geschieden conform de overeengekomen specificaties en tekeningen.

11 RECLAMES

11.1 Reclames t.a.v. gedeclareerde bedragen behoren binnen 8 dagen na levering door koper per aangetekend schrijven bij Ledpro te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper wordt geacht het product onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

11.2 Reclames t.a.v. aantallen of hoedanigheden van producten dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekend schrijven bij Ledpro te zijn ingediend op straffe van verval van iedere aanspraak.

11.3 Reclames op andere wijze, of aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn van geen waarde en kunnen geen effect sorteren.

11.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van door Ledpro goedgekeurde retourzendingen.

11.5 Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder voorkennis van Ledpro, iets aan het product hebben veranderd.

11.6 In geval van reclame dient koper inspectie van de producten door Ledpro toe te staan. Hiertoe dienen de producten naar Ledpro te worden geretourneerd. Indien Ledpro niet in staat wordt gesteld de reclame inhoudelijk te beoordelen kan deze niet in behandeling worden genomen.

11.7 Kleurverschillen zijn geen reden tot reclame. Gezien de productiemethode kan een  kleurverschil in LED en PVC voorkomen. In het licht kan maximaal een kleurverschil van 15% gemeten in Kelvin t.o.v. een vooraf door beide partijen bevestigd monster optreden mits dit monster als referentie ie geretourneerd aan Ledpro. Kleurverschillen in leveringen  t.o.v. voorgaande leveringen zijn geen reden tot reclame.

12 GARANTIE

12.1 Indien en voor zover de producten niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen kwaliteitseisen zal Ledpro, naar eigen keuze, hetzij de desbetreffende producten vervangen door producten van dezelfde soort en hoeveelheid, hetzij de producten naar de mate van de foutleverantie terugnemen en de koper voor de koopprijs crediteren, vooropgesteld dat de koper heeft gereclameerd in overeenstemming met artikel 11

12.2 Bij modificaties aan het product vervalt elke garantie

12.3 Indien een Ledpro product wordt aangesloten op of aan één of meerdere producten of componenten van een andere leverancier vervalt de garantie.

12.4 Bij installatie fouten vervalt de garantie. Ledpro dient te allen tijde in staat te worden gesteld de claim op inhoudelijkheid te beoordelen.

12.5 Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken een garantietermijn van een jaar.

12.6 Garantie betreft te allen tijde uitsluitend de niet, of niet correct, functionerende (delen van) producten en sluit nadrukkelijk de correct functionerende producten, of delen daarvan uit. Bij het product Neon-Flex beperkt de garantie zich tot de eventueel uitgevallen knipmaten en niet de geleverde rollengten.

12.7 Garantie beperkt zich nadrukkelijk slechts tot het door Ledpro geleverde product en sluit alle werkzaamheden als montage en andere werkzaamheden aan de producten alsmede door derden geleverde producten volledig uit.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Elke aansprakelijkheid van Ledpro ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Ledpro is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten.

13.2 Behoudens het in artikel 11 en in lid 1 van dit artikel gestelde is Ledpro jegens koper en/of derden nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of van welken aard ook.

13.3 Koper zal Ledpro vrijwaren tegen eventuele claims van derden waarvoor Ledpro ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

13.4 Ledpro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens transport ook al betreft het producten van koper of derden.

13.5 Producten kunnen tijdens het transport worden verzekerd op verzoek van koper en voor zijn rekening.

13.6 Ledpro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van haar personeel die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, voor zover een en ander niet schriftelijk door Ledpro is bevestigd.

13.7 De aansprakelijkheid van Ledpro is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de eventuele uitkering van de aansprakelijkheid verzekering met een maximale uitkering van 1.500.000,00 euro.

14 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

14.1 In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, brand, staking, ziektes, tansport vetragingen of andere rampen en verder alle omstandigheden buiten de controle van Ledpro, onafhankelijk of deze zich voordoen bij Ledpro, haar leveranciers of bij het door haar ingeschakelde transportbedrijf, dan wel in geval van zodanige wijziging van omstandigheden, dat verder nakomen van de verplichtingen van Ledpro redelijkerwijs niet kan worden geëist, is Ledpro gerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.2 Indien Ledpro zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

15 SERVICE

15.1 Door onze technici kan service verleend worden bij het operationeel maken van onze aanbieding indien zulks wordt verlangd en wel op basis van uitvoering in regie.

15.2 Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offerte.

16 ANNULERING

16.1 Annulering van een order door onze cliënten wordt behoudens het in 16.2 gestelde alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de opdrachtgever voorts bij wijze van vooraf bepaalde (overig) schadevergoeding vergoedt 25% van het op door ons te leveren goederen betrekking hebbende gedeelte van het orderbedrag.

16.2 Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd. Hieronder is inbegrepen iedere vorm van maatwerk armaturen, af fabriek aangelast connectoren etc.

17 MONTAGE EN VERHUUR

Montage en verhuur geschiedt onder deze voorwaarden, tenzij schriftelijk ander overeengekomen. Het in deze voorwaarden bepaalde geldt voor zoveel mogelijk bij analogie.

18 STRIJDIGHEID MET WETTELIJKE BEPALINGEN

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

19 TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20 GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van Ledpro worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ledpro haar zetel heeft of door een andere bevoegde rechter.

21 AUTHENTIEKE TAAL

Ook wanneer deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

Ledpro EZ  -   Ledpro Europe BV                      2018

 

(Klik hier voor download)